JUST IT Solutions s.r.o. - IT riešenia v pravý čas!

Optimalizácia procesov údržby

V rámci poradenských aktivít sme schopní poskytnúť procesnú analýzu so zameraním na optimalizáciu procesov a činností v oblasti údržby a opráv. 
V rámci týchto aktivít sú vykonávané rôzne aktivity podľa potreby projektu so zameraním na optimalizáciu prcesov, ako aj optimalizáciu stavov zásob náhradných dielov ako aj dodávateľsko-odberateľských vzťahov. 

Vybrané aktivity vykonávané v rámci projektu: 
 • analýza a popis mapy procesov údržby a súvisiacich logistických procesov na úrovni popisu jednotlivých činností
 • analýza duplicitných procesov, činností, dokladov 
 • analýza personálneho, technického a softvérového zabezpečenia procesov
 • analýza organizácie útvaru údržby a prepojení na ostatné interné a externé subjekty
 • posúdenia primeranosti zásob a ich stavu a rozsahu spotreby podľa časového hľadiska, očakávanej potreby, a obrátkovosti zásob;
 • analýza súčasnej klasifikácie zásob, kritických dielov, ležiakov
 • analýza obstarávania a plánovania obstarávania
 • komunikácia s príslušnými zamestnancami; fyzická obhliadka pracovísk údržby a opráv, údržbárskych skladov a prevádzok na zistenie skutkového stavu organizácie práce, stavu, rozsahu a evidencií zásob a priestorových možností
 • návrh optimalizácie procesov údržby a súvisiacich procesov vrátane informačných tokov, personálneho a technického zabezpečenia a odstránenia duplicít
 • návrh optimalizácie informačného systému podporujúceho optimalizáciu procesov 
 • návrh na zmenu organizácie útvaru údržby a prepojení na ostatné interné a externé subjekty
 • návrh klasifikácie pre skladové diely (kritické, vysokoobrátkové, nízkoobrátkové, ležiaky...) a zatriedenie jednotlivých dielov a položiek do kategórií
 • návrh limitov skladových zásob podľa kategórií
 • návrh systému sledovania doby použiteľnosti jednotlivých dielov v sklade
 • návrh na elimináciu zásob, zníženie priestorových nárokov a rozsahu manipulácie s tovarom, zlepšujúce využitie informačného systému a poprípade zníženie personálnych nárokov