Naše služby

Optimalizácia procesov údržby

V rámci poradenských aktivít poskytujeme procesnú analýzu so zameraním na optimalizáciu procesov a činností v oblasti údržby a opráv.

V rámci týchto služieb sú vykonávané rôzne aktivity podľa potreby projektu so zameraním na optimalizáciu procesov, ako aj optimalizáciu stavov zásob náhradných dielov ako aj dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Vybrané aktivity v rámci projektu optimalizácie: 

 • Analýza a popis mapy procesov údržby a súvisiacich logistických procesov na úrovni popisu jednotlivých činností
 • Analýza duplicitných procesov, činností, dokladov 
 • Analýza personálneho, technického a softvérového zabezpečenia procesov
 • Analýza organizácie útvaru údržby a prepojení na ostatné interné a externé subjekty
 • Posúdenie primeranosti zásob a ich stavu a rozsahu spotreby podľa časového hľadiska, očakávanej potreby a obrátkovosti zásob
 • Analýza súčasnej klasifikácie zásob, kritických dielov, ležiakov
 • Analýza obstarávania a plánovania obstarávania
 • Komunikácia s príslušnými zamestnancami, fyzická obhliadka pracovísk údržby a opráv, údržbárskych skladov a prevádzok na zistenie skutkového stavu organizácie práce, stavu, rozsahu a evidencií zásob a priestorových možností
 • Návrh optimalizácie procesov údržby a súvisiacich procesov vrátane informačných tokov, personálneho a technického zabezpečenia a odstránenia duplicít
 • Návrh optimalizácie informačného systému podporujúceho optimalizáciu procesov 
 • Návrh na zmenu organizácie útvaru údržby a prepojení na ostatné interné a externé subjekty
 • Návrh klasifikácie pre skladové diely (kritické, vysokoobrátkové, nízkoobrátkové, ležiaky…) a zatriedenie jednotlivých dielov a položiek do kategórií
 • Návrh limitov skladových zásob podľa kategórií
 • Návrh systému sledovania doby použiteľnosti jednotlivých dielov v sklade
 • Návrh na elimináciu zásob, zníženie priestorových nárokov a rozsahu manipulácie s tovarom, zlepšujúce využitie informačného systému a poprípade zníženie personálnych nárokov