VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ČLÁNOK I

Všeobecné obchodné podmienky – Základné ustanovenia a pojmy

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sú vydané v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka, v platnom znení, a upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou JUST IT Solutions s.r.o., so sídlom Priemyselná 8; 821 09 Bratislava – mestská časť Nové mesto; IČO: 45 899 495, DIČ: 202 313 8898, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 68693/B (ďalej len „JUST“) na strane jednej (ďalej len „Dodávateľ“) a fyzickou osobou, právnickou osobou a ďalšími subjektmi práva, na strane druhej (ďalej len „Odberateľ“), ktorí uzavierajú Kúpnu zmluvu, Rámcovú kúpnu zmluvu alebo Objednávku (ďalej len „Zmluva“).
 2. Všeobecné obchodné podmienky JUST IT Solutions s.r.o. platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi Dodávateľom a Odberateľom, týkajúce sa predaja tovaru alebo vznikajúce v súvislosti s poskytovanými službami, od okamihu uzavretia Zmluvy, medzi Dodávateľom a Odberateľom, ak nebolo v konkrétnej Zmluve dohodnuté inak.
  Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Dodávateľa a Odberateľa (ďalej len „Zmluvné strany“). Uzavretím Zmluvy akceptujú Zmluvné strany, že ich vzájomný záväzkový vzťah sa bude riadiť režimom Obchodného zákonníku a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všetky Zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Neupravené zmluvné vzťahy sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodným zákonníkom a zákonom č. 40/1964 Zb. – Občianskym zákonníkom, oba v platnom znení.
  Všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou všetkých Zmlúv, ktoré budú medzi Zmluvnými stranami uzavreté. Všetky odchýlky od Všeobecných obchodných podmienok musia byť písomne dohodnuté v príslušnej Zmluve. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.
  Všeobecné obchodné podmienky platia do doby úplného usporiadania všetkých práv a povinností, ktoré vznikli medzi Dodávateľom a Odberateľom, a to v znení platnom v okamihu vzniku zmluvného vzťahu, pokiaľ nedôjde k ich zmene.
 3. Dodávateľ je oprávnený Všeobecné obchodné podmienky priebežne upravovať. Znenie zmien a doplnkov, resp. úplné znenie novelizovaných Všeobecných obchodných podmienok Dodávateľ zverejní na svojej webovej stránke alebo ich včas poskytne druhej Zmluvnej strane.
  Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo Zmluvy stalo podľa platnej právnej úpravy v akomkoľvek ohľade neplatným alebo neúčinným, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo právna bezchybnosť ostatných ustanovení. Odberateľ je v dôsledku vyššie uvedeného povinný bez zbytočného odkladu po doručení výzvy Dodávateľa, uzavrieť s Dodávateľom dohodu, obsahom ktorej bude nahradenie takéhoto neplatného alebo neúčinného ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok alebo konkrétneho ustanovenia Zmluvy, takým ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu pôvodného ustanovenia.


ČLÁNOK II

Definície

Pod pojmom:

 1. „Dodávateľ“ sa rozumie poskytovateľa, ktorá sa zoznamuje s dôvernými informáciami druhej strany.
 2. „Odberateľ“ rozumie strana príjemcu, ktorá disponuje dôvernými informáciami alebo takéto informácie vlastní a poskytuje ich alebo sprístupňuje druhej strane.
 3. „Kúpna zmluva“ alebo „Rámcová kúpna zmluva“ sa rozumie zmluva uzavretá medzi Dodávateľom a Odberateľom na predaj Tovaru podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník, v platnom znení.
  Zmluvné strany uzatvárajú Rámcovú kúpnu zmluvu, prípadne inú Zmluvu, vrátane príloh k Zmluve, pokiaľ Zmluvnými stranami sú na jednej strane Dodávateľ a na druhej strane Odberateľ.
  Samotná Zmluva je uzavretá doručením záväzného súhlasu Odberateľovi s týmto jeho návrhom, resp. záväzným potvrdením objednávky zo strany Dodávateľa. Od tohto momentu medzi Dodávateľom a Odberateľom vznikajú vzájomné zmluvné práva a povinnosti.
  Momentom uzavretia Zmluvy je Odberateľ viazaný týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a vyjadruje s nimi súhlas.
 4. „Objednávka“ sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie jednostranný právny úkon Odberateľa adresovaný Dodávateľovi, s cieľom získať od Dodávateľa objednané plnenie v Tovare alebo službách.
 5. „Tovar“ sa rozumejú Tovar a služby špecifikované v ponuke Dodávateľa.
  Cena uvedená u každého druhu Tovaru v cenovej ponuke Dodávateľa, nezahŕňa daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ nie je písomne dohodnutá cena iná, predstavuje platnú kúpnu cenu Tovaru pre uzavretie kúpnej Zmluvy v daný deň.
 6. „Dôverná informácia“ rozumie informácia uvedená v Článku III. – bode 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 7. „Pridružená spoločnosť“ rozumie vo vzťahu ku strane Dodávateľa alebo Odberateľa (i) dcérska alebo materská spoločnosť, (ii) akákoľvek spoločnosť alebo subjekt, ktorý je priamo alebo nepriamo riadený stranou Dodávateľa alebo Odberateľa, (iii) akákoľvek spoločnosť alebo subjekt, ktorý je priamo alebo nepriamo riadený dcérkou alebo materskou spoločnosťou strany Dodávateľa alebo Odberateľa. Riadenie pre účely tejto definície predstavuje priame alebo nepriame vlastníctvo akcií, obchodných podielov alebo iných majetkových účastí, ktoré oprávňujú vykonávať spoločne najmenej 25% hlasovacích práv v predmetnej spoločnosti alebo subjektu.
 8. „Participant“ rozumie osoba, s ktorou strana Dodávateľa zamýšľa uzavrieť alebo uzavrela zmluvný vzťah v súlade a za účelom možnej spolupráce alebo iných transakcií týkajúcich sa projektu (napríklad subdodávateľ strany Dodávateľa).
 9. „Projekt“ rozumie akákoľvek aktivita alebo vzájomná spolupráca strán, pri ktorej zvyčajne dochádza k poskytovaniu dôverných informácií ako napríklad jednanie strán ohľadne potenciálnej obchodnej transakcii, samostatnej obchodnej transakcii ako je napríklad poskytovanie tovaru, služieb, dodávok a iných plnení jednou stranou druhej strane.
 10. „Zástupcovia“ rozumejú zástupcovia (najmä vrátane riaditeľov vedúcich, iných zamestnancov či poverených osôb), externí poradcovia, konzultanti alebo iní odborní poradcovia strany Dodávateľa alebo Odberateľa (napríklad daňoví, audítorskí či iní právni poradcovia). prípadne poistenecké strany alebo ich pridružené osoby, ktoré sú menované alebo splnomocnené k jednaniu ich menom alebo menom ich pridružených osôb.
 11. „nedovolené zaobchádzanie“ znamená (i) vyradenie, poskytnutie, sprístupnenie alebo umožnenie prístupu k dôvernými informáciám tretej strane alebo osobe v rozpore s podmienkami všeobecných obchodných podmienok, alebo (ii) zverejnenie, publikovanie alebo vystavenie dôverných informácií Dodávateľom na akomkoľvek verejnom mieste, alebo (iii) zneužitie dovarených informácií Dodávateľom mimo rámec vzájomnej spolupráce s ich poskytovateľom, alebo (iv) stratu, odcudzenie alebo poškodenie dôverných informácií alebo hmotných nosičov dôverných informácií spôsobených Dodávateľom bez ohľadu na zavinenie, alebo (v) porušenie iných povinností na ochranu dôverných informácií podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

ČLÁNOK III

Zásady dojednávania projektových zmlúv a vystavenia objednávok

Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s dojednávaním zmlúv alebo vystavenia objednávok upravujúcich príslušné projekty budú pre obe strany záväzné zásady uvedené nižšie v tomto Článku III.:

 1. JUST uzavrie Zmluvu, keď budú dohodnuté všetky jej podmienky a budú známe všetky právne a skutkové okolnosti. Vyslovene sa vylučuje možnosť, aby ktorýkoľvek účastník jednania prijal ponuku na uzavretie Zmluvy (ďalej len „ponuka“) s akoukoľvek odchýlkou či dodatkom, nakoľko takéto jednanie je považované za novú ponuku na uzavretie Zmluvy.
 2. Zaslaním záväznej objednávky – Zmluvy Dodávateľovi vyjadruje Odberateľ s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami svoj bezvýhradný súhlas.
 3. Písomné objednávky sú prijímané elektronickou poštou, bežnou poštou alebo osobne. Dodávateľ požaduje, aby objednávka obsahovala nasledujúce údaje:
  • Obchodné meno a sídlo Odberateľa, pokiaľ sa jedná o právnickou osobu,
  • Meno, priezvisko, bydlisko, pokiaľ je Odberateľom fyzická osoba,
  • IČO a IČ DPH, pokiaľ je Odberateľ registrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodnoty,
  • Identifikáciu požadovaného Tovaru (názov a číslo nomenklatúry, počet kusov),
  • Miesto dodania,
  • Spôsob dodania,
  • Celé meno a podpis osoby oprávnenej objednávať Tovar,
  • Prípadné špecifické požiadavky na Tovar,
  • Ďalšie údaje, ktoré považuje Odberateľ za dôležité,
  • Termín dodania,
  • E-mailovú adresu v prípadoch, keď Dodávateľ alebo Odberateľ požaduje potvrdenie objednávky alebo zaslanie faktúry elektronickým spôsobom.
 4. Prijatie objednávky potvrdí Dodávateľ odoslaním potvrdenej objednávky, podpisom Zmluvy či iným písomným oznámením o jej akceptácii, a to e-mailom.
 5. Potvrdené objednávky a Zmluvy sú zo strany Odberateľa záväzné a nie je možné ich zrušiť.
 6. Prípadnú zmenu objednávky musí odsúhlasiť Dodávateľ.
 7. Cena Tovaru je uvedená v cenovej ponuke Dodávateľa a rozhodnou cenou je cena Tovaru uvedená na daňovom doklade – faktúre. Všetky ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Táto cena platí, pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roku cena upravená novým cenníkom. O prípadnej zmene kúpnej ceny pri nepotvrdenej objednávke je o tejto cene Odberateľ Dodávateľom informovaný. Odberateľ má potom právo takto zmenenú kúpnu cenu odsúhlasiť alebo objednávku zrušiť. Ceny uvedené v ponuke sú platné do odvolania, resp. predloženia novej cenovej ponuky Dodávateľa.
  Cena Tovaru je stanovená v aktuálnej cenovej ponuke Dodávateľa. Dodávateľ je povinný Odberateľovi predložiť na požiadanie aktuálnu cenovú ponuku na dopytovaný Tovar .
 8. Jednanie JUST pred uzavretím Zmluvy nemá charakter Zmluvy o budúcej Zmluve. Žiadosť o ponuku alebo poskytnutie informácií sa nepovažuje za verejný návrh uzavretia Zmluvy, ani za návrh na uzavretie Zmluvy, a je určená len na vybranom počte kvalifikovaných subjektov a ponuky sa očakávajú výhradne od týchto subjektov.
 9. Za finálnu ponuku sa bude považovať výhradne taká ponuka, ktorá je predložená v písomnej forme a podpísaná vlastnoručným alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej jednať za Dodávateľa, prípadne kvalifikovanou elektronickou pečiatkou Dodávateľa. Spoločne s ponukou musí byť druhej strane oznámená lehota k jej prijatiu, ak sa tak nestane, má sa za to, že tato lehota je 30 dní.
 10. Uzavretiu Zmluvy s JUST musí predchádzať jej schválenie v rámci interného schvaľovacieho procesu, ktoré je podmienkou pre uzavretie Zmluvy. Schválenie v rámci interného schvaľovacieho procesu je ukončené až pripojením podpisu oprávnenej osoby za JUST na písomnej alebo elektronicky vyhotovenej Zmluve. Bez riadneho ukončenia vyše uvedených skutočností/ procesov nie je Zmluva uzavretá.
 11. Za JUST môže Zmluvu a ich zmeny podpísať výhradne štatutárny orgán. Pre bližšiu špecifikáciu, v prípade Objednávky môžu podpísať objednávku zástupcovia spoločnosti alebo osoby vybavené podpisom na to písomným poverením alebo písomnou plnou mocou.
 12. Každá strana nesie ako účastník jednania svoje náklady s touto činnosťou súvisiace. Druhej strane tak nevzniká nárok na preplatenie akýchkoľvek nákladov ani výdajov vynaložených na prípravu a doručenie ponuky či Zmluvy. Za vypracovanie ponuky nebude hradená žiadna platba. Bez ohľadu na vyššie uvedené JUST v tejto súvislosti upozorňuje, že akékoľvek žiadosti o náhradu nákladov alebo výdajov vynaložených Dodávateľom môžu byť vyhovené len za predpokladu, že bola na to JUST pred ich vynaložením písomne a preukázateľne upozornená a ich vynaloženie schválila. JUST bude považovať akékoľvek iné výdaje alebo náklady za nepredvídateľné, a teda nebudú ani uhrádzané.

ČLÁNOK IV

Dodacie podmienky a dodacia lehota

 1. Dodacie lehoty začínajú plynúť dňom uzavretia Zmluvy. Záväzný termín dodania potvrdzuje Dodávateľ v potvrdení objednávky Odberateľa.
 2. Pokiaľ sa v Zmluve predpokladá dodatočné upresnenie Tovaru (atypický Tovar a pod.) začína plynúť dodacia lehota najskôr dňom, keď Dodávateľ potvrdí možnosť dodania takto upresneného Tovaru.
 3. Pokiaľ sa Odberateľ zaviazal k poskytnutiu súčinnosti (napr. k poskytnutiu zálohy), predlžuje sa dodacia lehota o dobu, do ktorej má Odberateľ túto súčinnosť vykonať.
 4. Záväzok Dodávateľa dodať Tovar je splnený dňom, ku ktorému je písomne vyhotovený dokument o prevzatí Tovaru v požadovaný termín a požadovanej kvalite Dodávateľom, Odberateľom tento dokument schváli a na základe neho Dodávateľ vystaví Odberateľovi faktúru.
 5. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody alebo iné nároky plynúce z omeškania s dodaním Tovaru, ak toto meškanie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, vyskytujúcimi sa u Dodávateľa alebo u jeho subdodávateľa.
 6. Ak je Dodávateľ v omeškaní s dodaním Tovaru a nesplní si svoju povinnosť dodať Tovar ani v primeranej dodatočnej lehote určenej Odberateľom v trvaní minimálne 15 pracovných dní, je Odberateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v jej doposiaľ nesplnenej časti.
 7. Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky na účet Dodávateľa.
 8. Dodacia lehota môže byť zmenená v nasledujúcich prípadoch:
  a) Nie je uhradená zálohová faktúra Odberateľom,
  b) Odberateľ sa v stanovenej lehote nevyjadril ku zmene Tovaru.
 9. Dodávateľ dodá Odberateľovi Tovar na dohodnutom mieste, ktorým je sídlo Odberateľa, resp. príslušná v potvrdenej objednávke dohodnutá prevádzka. Okamihom dodania Tovaru Odberateľovi prechádza na Odberateľa nebezpečenstvo škody na Tovare.
 10. Pri prevzatí Tovaru Odberateľom, je tento povinný skontrolovať kompletnosť a kvalitu dodávaného Tovaru. Na reklamácie kompletnosti dodaného Tovaru staršieho viac než tri pracovné dni (okrem vád, na ktoré sa vzťahuje záruka na jednotlivé druhy dodaného Tovaru podľa Obchodného zákonníka, príp. podľa výrobcu Tovaru), nebude braný zreteľ.
 11. Dodávateľ je oprávnený plniť predmet Zmluvy i čiastočne a Odberateľ je povinný čiastočné plnenia predmetu zmluvy prevziať.

 12. Žiadna časť kúpnej ceny za dodaný Tovar nesmie byť zaplatená pohľadávkami tretích osôb alebo zápočtom vlastnej pohľadávky Odberateľa, ktorú má voči Dodávateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK V

Platobné podmienky

 1. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný Tovar a služby vrátane prirážok a dane z pridanej hodnoty.
 2. Spolu s objednaným Tovarom, zašle Dodávateľ Odberateľovi faktúru na kúpnu cenu Tovaru. Faktúra bude mať náležitosť daňového dokladu.
 3. Dodávateľ je oprávnený fakturovať i čiastočné plnenie predmetu Zmluvy a Odberateľ je povinný takúto faktúru v lehote splatnosti uhradiť.
 4. V prípade omeškania Odberateľa s úhradou ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania na základe osobitnej písomnej dohody.
 5. V prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je Dodávateľ oprávnený zastaviť dodanie ďalšieho Tovaru Odberateľovi, a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov Odberateľa, s úhradou ktorých je voči Dodávateľovi v omeškaní. Po túto dobu nie je Dodávateľ v omeškaní s dodaním Tovaru.
 6. Zadržanie platby alebo krátenie platby Odberateľom z dôvodov vzájomnej pohľadávky nie je prípustné, ak nebolo písomne dohodnuté inak.
 7. Platba sa považuje za vykonanú v okamihu, keď je pripísaná na účet Dodávateľa.
 8. Na základe dohody Zmluvných strán je možné vykonať úhradu bankovým prevodom – Odberateľ poukáže čiastku za Tovar na účet Dodávateľa uvedený na faktúre.
 9. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, je Dodávateľom vystavená faktúra splatná do 30 kalendárnych dní od dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej fakturovanej čiastky na účet Dodávateľa.
 10. Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k predmetu plnenia zo Zmluvy až dňom zaplatenia celej kúpnej ceny Dodávateľovi.
 11. Nezaplatenie ceny za dodaný Tovar v lehote do 10 dní po splatnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odstúpenie od zmluvy

 1. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť iba v prípade podstatného porušenia Zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou alebo na základne vzájomnej dohody medzi Dodávateľom a Odberateľom, napríklad za predpokladu, že Odberateľ nechce naďalej odobrať Tovar Dodávateľa.
 2. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. Dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane Zmluva zaniká. Do 5 dní odo dňa zániku zmluvy sú si Zmluvné strany povinné vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia, vyplývajúce zo Zmluvy.
 3. Za podstatné porušenie Zmluvných povinností sa považuje najmä:
  • Omeškanie Odberateľa so zaplatením kúpnej ceny Tovaru o viac než 10 kalendárnych dní odo dňa splatnosti faktúry alebo faktúr,
  • Podstatné porušenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy,
  • Prípad ustanovený Obchodným zákonníkom resp. Občianskym zákonníkom.
 4. Dodávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež pri podstatnom zhoršení majetkových pomerov Odberateľa, najmä ak bol podaný návrh príslušnému súdu na vyhlásenie konkurzu na majetok Odberateľa.
 5. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej riadi ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, v platnom znení.
 6. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu a náhradu škody.

ČLÁNOK VII

Dôverné informácie

 1. Dôverné informácie predstavujú všetky verejne neprístupné dôverné alebo chránené informácie, najmä technické, obchodné, finančné, daňové, zákaznícke, prevádzkové, manažérske alebo právne informácie, obchodné tajomstvo, know – how, majetkové nástroje, znalosti alebo metodológia, prípadne akékoľvek iné informácie, ktoré Odberateľ poskytne Dodávateľovi v akejkoľvek forme (písomnej, ústnej, elektronickej alebo inej forme) v súvislosti s projektom, alebo s ktorými sa Dodávateľ zoznámi iným spôsobom v súvislosti s projektom, prípadne informácie s ktorými sa má vzhľadom k okolnostiam známym Dodávateľovi pri ich poskytnutí zaobchádzať ako s dôvernými, alebo akékoľvek informácie a údaje, z ktorých charakteru je pochopiteľné pre akúkoľvek osobu, že sú dôverné, alebo akékoľvek informácie jasne označené ako dôverné, vrátane osobitne chránených údajov podľa Článku X. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Dôverné informácie zahŕňajú taktiež akékoľvek špecifikácie, plány, náčrty, modely, vzorky, dáta, počítačové programy, software alebo dokumentáciu v akejkoľvek podobe, či už hmotnej alebo poskytnuté ústne, a taktiež informácie prijaté Dodávateľom v súvislosti s projektom od pridruženej spoločnosti alebo participanta Odberateľa alebo zástupcov Odberateľa, alebo akejkoľvek pridruženej spoločnosti alebo participanta (vrátane komunikácie v súvislosti s projektom, žiadosti o dodatočné informácie alebo manažérskeho stretnutia, diskusie alebo procedurálnych otázok v súvislosti s projektom, alebo akákoľvek ďalšia komunikácia so zástupcami Odberateľa v súvislosti s projektom). Dôverné informácie poskytnuté Dodávateľovi priamo alebo v záujme Dodávateľa sú chránené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, s výnimkou uvedenou v bode 2 Článku VIII.
 2. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré (i) sú alebo sa neskôr stanú verejne dostupnými, alebo (ii) boli získané od tretej osoby, ktorá podľa dôveryhodného úsudku Dodávateľa je oprávnená šíriť tieto informácie, alebo (iii) ich mal Dodávateľ k dispozícii v čase poskytnutia Odberateľom, alebo (iv) ktoré boli nezávisle vyvinuté Dodávateľom alebo jeho zástupcami, bez požitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

ČLÁNOK VIII

Zaobchádzanie s dôvernými informáciami a ich sprístupňovanie

 1. Dodávateľ sa zaväzuje prijať a dodržiavať odpovedajúce technické, organizačné a iné opatrenia potrebné k ochrane dôverných informácií, ktoré mu boli alebo budú poskytnuté alebo sprístupnené, pred nedovoleným zaobchádzaním s nimi, minimálne však také opatrenia, ktoré sú porovnateľné s opatreniami, ktoré sa dodržiavajú pri ochrane vlastných údajov a informácií podobnej povahy a dôležitosti (tieto opatrenia však nebudú v menšom rozsahu a kvalite, než je rozumné a obvyklé).
 2. Dodávateľ môže použiť dôverné informácie výhradne pre účely projektu a po skončení projektu nesmie bez akéhokoľvek časového obmedzenia použiť dôverné informácie pre akýkoľvek účel. Dodávateľ zároveň nesmie bez akéhokoľvek časového obmedzenia poskytnúť akékoľvek dôverné informácie tretím stranám/ osobám, pokiaľ nie je vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo Zmluve vyslovene uvedené inak.
 3. Dodávateľ môže poskytnúť dôverné informácie svojim zástupcom a pridruženým spoločnostiam a participantom výhradne v nevyhnutnom rozsahu a výlučne pre účely projektu za predpokladu, že tieto osoby boli oboznámené so Všeobecnými obchodnými podmienkami a/ alebo sú viazané profesionálnou alebo zákonnou povinnosťou mlčanlivosti, a taktiež za podmienky že tieto osoby súhlasili s tým, že budú viazané povinnosťou zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť minimálne v rozsahu uvedenom v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, a taktiež v prípade za predpokladu, že majú byť dôverné informácie sprístupnené Partnerom jeho pridružených spoločností alebo participantom, udelil JUST s takýmto poskytnutím súhlas. Záväzok mlčanlivosti takýchto osôb platí taktiež do ukončenia pracovného pomeru či iného právneho vzťahu s Dodávateľom. V prípade poskytnutia dôverných informácií osobám uvedeným v tomto bode 3 zodpovedá za ochranu takto poskytnutých údajov priamo Dodávateľ, ako by tieto informácie spracovával sám.
 4. Dodávateľ je opravený sprístupniť dôverné informácie:
  1. Kompetentnému súdnemu, správnemu, rozhodujúcemu alebo inému príslušnému rozhodovaciemu orgánu v súvislosti s akýmkoľvek súdnym, správny, rozhodujúcim či iným úradným jednaním vzniknutým a vedeným v súvislosti s obchodnými vzťahmi medzi stranami, alebo,
  2. Ak je ich poskytnutie požadované na základe oprávneného a v súlade s predpismi či zákonom vydaného príkazu príslušného orgánu verejnej moci, alebo,
  3. V súlade so zákonom či predpisom, podľa ktorého je strana alebo jej pridružená spoločnosť či participant povinná jednať alebo sa požaduje, aby jednala, alebo,
  4. Štátnemu, daňovému alebo inému kontrolnému orgánu alebo banke či pobočke zahraničnej banky, za predpokladu, že sú oprávnené a kompetentné ich vyžadovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  • a to všetko za podmienky, že Dodávateľ včas predom oznámi Odberateľovi takúto povinnosť poskytnúť dôverné informácie (pokiaľ to nie je vylúčené príslušnými právnymi predpismi, prípadne za predpokladu, že takéto oznámenie nie vopred možné, je Dodávateľ povinný oznámiť to Odberateľovi následne, ak to právny predpis nevylučuje) a bude s Odberateľom na náklady Dodávteľa spolupracovať na zabezpečenie potrebného príkazu, rozhodnutia alebo iného obchodného aktu na ochranu dôverných informácií.
 5. Dôverné informácie môžu byť poskytnuté, reprodukované, kopírované, zhrnuté alebo distribuované, či už ako celok alebo čiastočne iba v súlade s obchodnými vzťahmi medzi Dodávateľom a Odberateľom a výhradne za podmienok uvedených v Zmluve, pokiaľ sa strany nedohodnú písomne inak.
 6. Dodávateľ môže poskytovať dôverné informácie inej osobe, než je osoba uvedená v Zmluve ako dodávateľ, iba v prípade (i) na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Odberateľa s takýmto poskytnutím (ktoré pre účely tohto článku zahŕňa súhlas s takýmto poskytnutím udeleným prostredníctvom e-mailu prijatého z adresy, ktorá bola vopred oznámená Odberateľom), a (ii) vtedy, ak takáto osoba, ktorej sa majú dôverné informácie poskytnúť uzavrela s Odberateľom Zmluvu alebo bola oboznámená a súhlasila s Všeobecnými obchodnými podmienkami.

ČLÁNOK IX

Práva a prostriedky nápravy

 1. Dodávateľ je povinný oznámiť Odberateľovi každé nepovolené zaobchádzanie s dôvernými informáciami na svojej strane alebo inou osobou ihneď potom, čo túto skutočnosť zistí, a zaväzuje sa vyvinúť v spolupráci s Odberateľom maximálne úsilie k tomu, aby sa odstránili následky takéhoto nepovoleného zaobchádzania a aby sa zabránilo ďalšiemu nedovolenému zaobchádzaniu, a taktiež aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné pre ochranu dôverných informácií v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Dodávateľ vráti na vyžiadanie Odberateľa všetky originály, kópie, reprodukcie alebo iné zhrnutia dôverných informácií, či už boli pripravované Odberateľom alebo pre Odberateľa. Všetky dokumenty, listiny, poznámky a iné písomnosti, najmä vrátane elektronických verzií alebo kópií, ako sú napríklad e-maily, počítačové súbory či už v strojovo čitateľnom kóde alebo bežne čitateľné, ktoré boli vyhotovené na základe dôverných informácií poskytnutých Dodávateľom, jeho zástupcami, pridruženými spoločnosťami, participantmi alebo inými oprávnenými osobami, musia byť na vyžiadanie Odberateľa zničené a ich zničenie musí byť Odberateľovi potvrdené písomne s výnimkou, že Dodávateľ bude mať možnosť ponechať si všetky dôverné informácie alebo akúkoľvek ich časť pri splnení povinností zachovania mlčanlivosti uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach v rozsahu požadovanom príslušnými právnymi predpismi alebo orgánmi dohľadu Dodávateľa. Taktiež platí, že Dodávateľ je oprávnený prenechať si kópie všetkých počítačových záznamov a súborov obsahujúcich akékoľvek dôverné informácie, ktoré boli vytvorené na základe jeho automatických procedúr za účelom elektronickej archivácie alebo zálohovania, samozrejme za predpokladu, že na dané dôverné informácie sa aj naďalej vzťahujú tieto Všeobecné obchodné podmienky.
 3. Každá zo strán berie na vedomie, že porušenie Všeobecných obchodných podmienok môže druhej strane spôsobiť nenapraviteľnú ujmu, za ktorú poškodená strana nemôže byť adekvátne a primerane finančne odškodnená. Z tohto dôvodu je každá strana oprávnená, okrem akýchkoľvek ďalších náhrad a bez jej obmedzení, ako aj bez vzdania sa dostupnej ochrany, zakázať ďalšie použitie dôverných informácií alebo inak poskytnuté informácie primerane chrániť. Taktiež má každá zo strán právo prijať opatrenia k tomu, aby predišla porušeniu Všeobecných obchodných podmienok a zaistila ich vymáhateľnosť.

ČLÁNOK X

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Partner nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom spracovávať (i) osobné údaje zákazníkov alebo zamestnancov druhej strany, prípadne ďalších osôb so vzťahom k druhej strane ďalej len „dotknutá osoba“) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.04.2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa porušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o spracovaní osobných údajov, v znení neskorších predpisov, ako aj (ii) akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dotknutej osoby, ktoré predstavujú predmet komunikačného tajomstva (najmä ak ide o prevádzkové a lokalizačné údaje) v zmysle zákona 351/2011 Z.z.,, o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých súvisiacich zákonov, v znení neskorších predpisov (osobné údaje, prevádzkové údaje a lokalizačné údaje ďalej spoločne len „údaje“), alebo v zmysle akýchkoľvek ďalších aplikovateľných právnych predpisov upravujúcich ochranu údajov, s výnimkou prípadov, kedy je spracovanie
  údajov nevyhnutné pre účely realizácie projektu a strany uzavrú pre konkrétny projekt špeciálnu písomnú dohodu o spracovaní údajov, kedy budú jasne definované úpravy vzájomných práv a povinností strán pri takomto konkrétnom spracovaní údajov. V prípade náhodného prístupu k údajom je Partner povinný bezodkladne o ňom informovať Odberateľa a zaväzuje sa uchovávať akékoľvek takéto údaje v tajnosti a nesmie ich žiadnym spôsobom používať ani ich poskytovať žiadnej tretej strane. Ďalej je Partner povinný prijať primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranej riziku.

ČLÁNOK XI

PROTIKORUPČNÉ PRAVIDLÁ

 1. Dodávateľ je povinný zdržať sa akejkoľvek formy korupcie alebo aktivít, ktoré by za korupciu mohli byť považované. Dodávateľ nesmie ponúknuť, prisľúbiť alebo poskytnúť protiprávne benefity národným alebo medzinárodným verejným činiteľom, alebo osobám s rozhodovacou právomocou vykonávajúcim činnosť v súkromnom sektore výmenou za prednostné zaobchádzanie alebo priaznivé rozhodnutie.
 2. Dodávateľ nesmie byť otvorený prísľubom alebo ponukám výhod a zároveň ich nesmie prijať, ak takéto konanie môže u strany poskytujúcej výhody vytvoriť alebo vytvorí dojem, že Dodávateľ môže byť takýmto spôsobom ovplyvnený vo svojich obchodných rozhodnutiach. Dodávateľ zároveň nesmie výhody požadovať. Dodávateľ sa musí vyhýbať konfliktu záujmov, ktoré môžu viesť k nebezpečenstvu korupcie.
 3. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude od svojich riaditeľov, manažérov, zamestnancov, dodávateľov, pridružených spoločností, subdodávateľov a každého príslušného zástupcu žiadať rešpektovanie pravidiel podľa tohto Článku XI.
 4. Dodávateľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa predchádzali a postihovali všetky prípady aktívnej alebo pasívnej korupcie. Podrobnosti sú uvedené v Etickom kódexe spoločnosti JUST IT Solutions s.r.o..

ČLÁNOK XII

Ďalšie ustanovenia

 1. Všetky dôverné informácie sú a zostávajú vlastníctvom Odberateľa. Poskytnutím dôverných informácií Dodávateľovi Odberateľ v žiadnom prípade nedáva výslovne či nepriamo akýkoľvek súhlas alebo licenciu na akékoľvek použitie patentov, autorských diel, ochranných známok, obchodných tajomstiev alebo iných práv z duševného vlastníctva ani iných práv prislúchajúcich Odberateľovi alebo tretím stranám/ osobám.
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky neukladajú žiadny záväzok jednej zo strán uzavrieť zmluvu alebo uskutočniť transakciu s druhou stranou alebo ju akýmkoľvek spôsobom kompenzovať s výnimkou, kedy sa obe strany v samostatnej písomnej Dohode alebo riadne podpísanej oboma stranami dohodnú inak.
 3. Strany sa týmto zaväzujú zdržať sa použitia akýchkoľvek dôverných informácií získaných podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok pre účely realizácie činností konkurujúcich predmetu činnosti druhej strany.
 4. Druhá strana sa má pri výkone práce v priestoroch spoločnosti JUST IT Solutions s.r.o. povinnosť riadne oboznámiť s podmienkami Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj s podmienkami Ochrany pri požiaroch pred výkonom práce na uvedenom mieste. Školenie poskytuje Odberateľ, teda strana, pre ktorú sú tvary, služby alebo iné plnenia realizované, pričom Dodávateľ poučenie o podmienkach stvrdzuje svojím podpisom.

ČLÁNOK XIII

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky zmeny Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok budú vykonávané výhradne v písomnej forme a to formou písomného číslovaného Dodatku k uvedeným zmluvným dokumentom alebo aktualizovanými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 2. Odberateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok, Cenníkom a ďalšími zmluvnými dohodami, a že s nimi súhlasí.
 3. Zmluvné vzťahy medzi Dodávateľom a Odberateľom sa riadi Zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Skutočnosti v Zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2021.